Okienko nášho psychológa

Mgr. Frederika Hrnčiarová

Vyštudovala som osemročné gymnázium v rodnej Novej Bani. Nasledovalo bakalárske štúdium psychológie v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela. Magisterské štúdium som absolvovala v Bratislave na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V rámci vysokoškolského štúdia som sa zamerala najmä na problematiku partnerských vzťahov a ich udržateľnosť v priebehu času.
Pre štúdium psychológie som sa rozhodla na základe viacerých motívov. Vždy ma fascinovala ľudská osobnosť, emócie, láska. Dokázala som počúvať ľudí a byť im nápomocná, zároveň som chcela pracovať sama na sebe. Významným motívom bolo pre mňa aj cítenie akéhosi smútku z rozpadov rodín. Chcela som priniesť niečo, čo by partnerom pomohlo udržať ich rodinu a cítiť sa v partnerskom vzťahu spokojne. Tak som sa v jeden deň rozhodla pre štúdium v spomínanom odbore.
Od malička som sa venovala športu, najmä karate, v ktorom som úspešne reprezentovala našu krajinu. Vďaka karate som okrem iného získala aj možnosť bližšie pracovať s deťmi, trénovať ich a viesť k víťazstvám, ale aj k zvládaniu prípadnej prehry. Záľubu som si však našla aj vo volejbale, basketbale, atletike, cudzích jazykoch a pečení zákuskov.
Už počas vysokoškolského štúdia som sa snažila rozširovať svoje vedomosti a zručnosti. Zúčastnila som sa kurzu arteterapie, neskôr som skúsila kurz kriminálnej a investigatívnej psychológie pri posudzovaní vierohodnosti výpovedí svedkov rôzneho veku. Veľmi ma fascinuje snívanie, preto som sa zúčastnila aj hlbšieho vzdelávania v terapeutickej práci so snami.  V rámci vysokoškolského štúdia som absolvovala povinnú psychologickú prax, kde som mala možnosť po praktickej stránke nahliadnuť napr. na psychodiagnostiku detí, špecifiká práce s nimi, špecifiká ich vývinu a pod.
Chvíľu som pracovala aj v škôlke ako asistentka učiteľkám a mala som zodpovednosť za skupinu detí (od raňajok cez spánok až po poobedné šantenie). Počas magisterského štúdia som pôsobila ako dobrovoľníčka v nízkoprahovom klube UPside na Obchodnej ul. v Bratislave. Venovali sme sa najmä dospievajúcej mládeži. V rámci tohto pôsobenia som absolvovala kurz Ochrana detí pred násilím, ktorý bol zameraný na rozpoznanie týraného, zneužívaného či zanedbávaného dieťaťa.
V predchádzajúcom zamestnaní som absolvovala niekoľko školení, ktoré ma viedli k odbornejšej práci s deťmi a ich rodinami. Išlo najmä o sociálne slabšie rodiny, ktoré sa ocitli v rôznych formách krízy. Našim úsilím bolo pomôcť rodine, aby nebolo nutné odobrať dieťa.
V aktuálnom období som účastníčkou výcviku v Systemickej párovej a rodinnej terapii, ktorý prebieha v Košiciach. Učím sa pracovať s párom a rodinou ako jednotným systémom a byť nápomocná pre všetkých zúčastnených.

Email: psycholog@dckvietok.com


Pracovné hodiny v rámci SMŠ Kvietok  a DC Kvietok pre šk. rok 2017/2018:
Pondelok:  8:00 - 17:00 hod
Utorok: 08:00 – 17:00 hod
Streda:   08:00 - 17:00 hod ( podľa potreby Kvietok alebo Slnečnica )
konzultačné hodiny po dohode
Skupinové cvičenia na šk. rok 2017/2018:

- termíny konania sa skupinových cvičení pre tú ktorú triedu budú doplnené po ukončení diagnostiky detí.
 

1. Bubliny


Naše stretnutia pod názvom Bubliny sú prvým krokom k budúcej skupinovej práci vo vyšších triedach. Na spoločných stretnutiach si budeme na začiatku trénovať základné zručnosti potrebné pre skupinové aktivity, napríklad spolupodieľanie sa na vytváraní skupinových pravidiel, rešpektovanie pravidiel skupiny, rešpektovanie prejavov iných detí v skupine, poznávanie seba, svojich kamarátov a pod.
Vzhľadom na to, že jednou z najdôležitejších zručností potrebných pre skupinové aktivity je tolerancia, bude táto zručnosť ústrednou témou našich stretnutí. Naše stretnutia sa budú snažiť zrozumiteľným spôsobom deťom pomôcť poznať seba samého, iné deti v ich okolí a navzájom sa rešpektovať aj  napriek odlišnostiam vo výzore, zvykoch, momentálnej nálade  a pod. Rovnako sa budeme snažiť, aby deti vnímali hranice, pokiaľ je im prítomnosť alebo správanie iných ľudí príjemná. Budeme deti viesť aj k tomu, aby si uvedomili, ktoré z ich prejavov správania môžu prekážať alebo ubližovať iným.
Vymedzenie určitých hraníc vzájomného sociálneho spolužitia je nevyhnutnou doplňujúcou stránkou tolerantného správania. Schopnosť pomenovať a nahlas vyjadriť čo je dieťaťu príjemné a nepríjemné je dôležitým predpokladom nielen efektívneho sociálneho pôsobenia, ale je zároveň  súčasťou prevencie možného budúceho násilia zo strany rovesníkov alebo dospelých voči dieťaťu.
Program Bubliny je teda takým prípravným ročníkom do našej budúcej spoločnej práce. Všetky zručnosti, ktoré si deti počas Programu Bubliny osvoja budú uplatňovať nielen na našich stretnutiach v nasledujúcich rokoch, ale aj v každodennom pôsobení v kruhu rodiny, blízkych a kamarátov, ale aj pri vytváraní si nových sociálnych väzieb.
 
Na veku primeranej úrovni sa budeme venovať postupne napríklad aj nasledujúcim témam:
Aký som? Čo mám rád, čo mi vadí?
Akí sú ostatní ľudia? Čo majú radi, čo im vadí?
Som rovnaký ako mamina a ocino a predsa som iný?
Prečo sa s niekým kamarátim a prečo s iným nie?
Ako neubližovať druhým?
Ako sa môžem chrániť aby neubližovali druhí mne?


Pri tvorbe názvu Bubliny sme sa inšpirovali knihou J.Juráčkovej: Bubliny, ktorá nám bude na niektorých stretnutiach slúžiť ako metodická pomôcka. 
 

2. Srdce na dlani


S mladšími predškolákmi a predškolákmi začíname pracovať na skupinovom stretnutí, ktoré sa nazýva ,,Program Srdce na dlani“. Tento program v origináli s názvom Second step bol prvýkrát publikovaný v r. 1986 v USA a Kanade. Na Slovensku sa s programom pracuje od r. 2003.
Program Srdce na dlani je zameraný na rozvíjanie sociálnych, emocionálnych a kognitívnych kompetencií (spôsobilostí) žiakov materských, základných a stredných škôl. Program je štruktúrovaný do troch základných blokov :

Blok I. Empatia
Empatia je považovaná za centrálny prvok emocionálnej inteligencie a emocionálnej kompetencie. Základným cieľom tohto bloku je rozvíjať u žiakov ich empatiu a empatické zručnosti potrebné na poznávanie a identifikovanie vlastných ale aj cudzích emócií, uvedomovať si možné príčiny vzniku emócií vyskytujúcich sa v sociálnych interakciách a empaticky odpovedať na reakcie a správanie iných okolo seba.

Blok II. Regulovanie emócií a riešenie problémov
Základným cieľom bloku je naučiť žiakov prakticky používať prosocionálne zručnosti, adekvátne odpovedať a správať sa v sociálnych vzťahoch, nepoužívať agresívne či impulzívne jednanie, naučiť sa používať upokojujúce relaxačné techniky a vhodne riešiť konkrétne životné konflikty a problémové situácie.

Blok III. Regulovanie hnevu
Základným cieľom bloku je naučiť žiakov technikám odstraňovania a redukovania hnevu vo svojom správaní obmedzovať resp. nepoužívať nepriateľské správanie voči svojim rovesníkom a konštruktívne regulovať nielen hnev ale aj iné veľmi intenzívne emócie v správaní a konaní a aplikovať to všetko v konkrétnych situáciách.
 
Na konci každého stretnutia si urobíme relaxačné cvičenia. V prvých stretnutiach budeme deti učiť ako majú správne relaxovať. Začneme jednoduchými relaxáciami – na uvedomenie si jednotlivých častí svojho tela až po relaxáciu s imagináciou, ktorú budeme opakovať niekoľko mesiacov. Svet, v ktorom žijeme sa veľakrát javí ako kolotoč. Deti často behajú z krúžku na krúžok, majú málo priestoru na odpočinok, obyčajné pohranie sa. Pokúšať sa relaxovať, uvoľňovať napätie môžu už deti v predškolskom veku. Ide o jednoduchú a zábavnú metódu. Na to, aby sa deti uvoľnili, stačí relaxačné hry opakovať. Keď naučíme deti správne relaxovať, vštiepime im zdravé životné návyky, ktoré nikdy nezabudnú.
Relaxácia slúži na uvoľnenie organizmu, na zníženie svalového a mentálneho stresu. Deti sú po nej pozornejšie, lepšie sa zapájajú do hry a sú vnímavejšie. Pomáha im zvyšovať sebadôveru, zdokonaľovať pamäť, sústredenie a umožňuje tak zlepšovať kvalitu procesu učenia. Umožňuje dieťaťu dosiahnuť stav pohody, pokoja a harmonického sústredenia na ďalšiu činnosť. Relaxácia prispieva aj k rozvoju laterality. Učí deti osvojovať si priestorové pojmy (horizontálny, vertikálny, pravý, ľavý, hore, dole, vpredu, vzadu), ktoré sú nevyhnutné pre čítanie a písanie. Takisto pomáha prekonávať nesmelosť, zlepšuje schopnosť učiť sa, zabezpečuje lepší spánok, umožňuje uvedomiť si samého seba a svoje potreby. Rovnako zlepšuje krvný obeh, znižuje úzkosť, stavy paniky, pomáha pri odstraňovaní zajakavosti a ovplyvňuje aj rozvoj kreativity. Čím dlhšie budeme s deťmi relaxačné techniky hrať, tým viac sa bude skracovať čas potrebný na uvoľnenie. Po niekoľkých opakovaniach sa dokážu uvoľniť za krátky čas, pretože účinky relaxácie sa postupne zakotvujú do pamäte ich tela.
  

,,Od svojich detí sa naučíš viac než ony od teba,
ony s tvojou pomocou poznávajú svet,
aký už nie je.
Ty sa od nich učíš, aký je teraz a aký bude.“

                                                                  (Rückert)