O nás

Súkromná materská škola Kvietok je predškolské zariadenie s jasličkami, ktoré je tu pre Vás a Vaše deti už viac ako 15 rokov. Kvietok je materská škola s vyučovacím jazykom slovenským obohatená o Krúžok anglického jazyka. Od septembra 2013 je SMŠ Kvietok zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Zámerom našej práce je vytvoriť modernú, otvorenú a tvorivú materskú školu s úzkou spoluprácou s rodičmi.  Ponúknuť deťom podnetné, láskyplné a priateľské prostredie bez zbytočného stresu, ktoré rešpektuje osobnosť, slobodu a dôstojnosť dieťaťa a umožní mu prežiť hravé a šťastné detstvo. V našej materskej škole sa pedagogický prístup učiteliek opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu.

Prioritou  Súkromnej materskej školy Kvietok je aj úloha rodiny, spolupráca s ňou ako i vytváranie pozitívnych vzťahov vôbec. V spolupráci s rodinou vytvárame školské prostredie, ktoré podporuje sociálnu a emocionálnu pohodu detí prostredníctvom zaujímavých spoločných a  voľno-časových aktivít.

Naša materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu „ Zvedavý Kvietok sa učí“. Pri výchove a vzdelávaní detí sa zameriavame hlavne  na zážitkové učenie. Hravou formou  s dodržiavaním práv na výchovu a vzdelanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, dávame každému dieťaťu šancu rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti s cieľom zabezpečiť celostný rozvoj jeho osobnosti v každej oblasti.

Naša materská škola Kvietok obohacuje výchovu a vzdelávanie o ľudovú kultúru. Vzhľadom k polohe materskej školy Kvietok v centre mesta sme sa rozhodli doplniť zameranie i o environmentálne cítenie. Deti sú vedené k záujmovej činnosti - výtvarný, literárno – dramatický, pohybovo – hudobný krúžok, tvorivé dielničky, tanečná príprava, krúžok anglického jazyka.

Aktívne spolupracujeme so psychológom, logopédom, špeciálnym pedagógom. Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú plne kvalifikovaní ( podľa požiadaviek stanovených platnou legislatívou ), odborne i pedagogicky spôsobilí zamestnanci.