Zápis

 
 

ZÁPIS DO ŠKÔLKY/DETSKÉHO CENTRA

 
Informácie k zápisu

Oznam
 

o prijatí žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2024/2025.
Riaditeľstvo Súkromnej materskej školy Kvietok a Detského centra Kvietok, Blumentálska 16, Bratislava oznamuje, že

Zápis detí do SMŠ/DC Kvietok
na školský rok 2024/2025 sa uskutoční
od 02.mája do 18.mája.2022

 

 • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy prebehne bez prítomnosti detí formou:
  • on-line prihlášky cez on-line formulár na webovej stránke školy – on-line formulár
  • doručenia naskenovanej žiadosti mailom na adresu riaditel@dckvietok.com
  • doručenia poštou na adresu DC Kvietok/SMŠ Kvietok, Blumentálska 16, 81107 Bratislava
 • žiadosti k prijatiu nájdete na našej stránke pod záložkou Zápis (SMŠ Kvietok deti od 3 do 6 rokov / DC Kvietok deti do 3 rokov), - prejsť na stránku "Zápis"
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy/detského centra vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2024.

Tešíme sa na Vás.

Na predprimárne vzdelávanie:
 • sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku k 31.8.2024)
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
 • deti, ktoré dovŕšia 4 roky k 31.08.2024
 • deti, ktoré dovŕšia 3 roky k 31.08.2024
 • súrodenec dieťaťa, ktoré v šk. roku 2024/2025 bude navštevovať materskú školu a spĺňa podmienky prijatia
 • kritéria prijímania detí k septembru 2025 boli prerokované v pedagogickej rade

  

Dokumenty k zápisu do škôlky

 
Prihláška Pravidlá a podmienky Potvrdenie Súhlas s uverejnením fotografií Súhlas s uverejnením fotografií na Facebooku

Stiahnuť pdf

Stiahnuť word


 

Stiahnuť pdf


 

Stiahnuť pdf


 

Stiahnuť pdf


 

Stiahnuť pdf

 
 

Dokumenty k zápisu do jasličiek

 
Prihláška Pravidlá a podmienky Potvrdenie Súhlas s uverejnením fotografií Súhlas s uverejnením fotografií na Facebooku

Stiahnuť pdf

Stiahnuť word


 

Stiahnuť pdf


 

Stiahnuť pdf


 

Stiahnuť pdf


 

Stiahnuť pdf