Zriaďovateľ

DETSKÉ CENTRUM, s.r.o., so sídlom Bebravská 2, 821 07 Bratislava bolo založené zakladateľskou listinou zo dňa 01.07.2008 v zmysle príslušných ustanovení č. 513/1991 b. Obchodný zákonník, na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 53519/B.

Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – sekcia regionálneho školstva sa Detské centrum Kvietok stáva Súkromnou materskou školou Detské centrum Kvietok s účinnosťou od 01.septembra 2013 zaradenou do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Predmetom činnosti je najmä výchova, vzdelávanie a starostlivosť o deti predškolského veku, kompletná starostlivosť o deti od jedného do tretieho roku života, ochrana práv detí  a podpora ich zdravia, vytváranie podmienok na dosahovanie čo najkvalitnejších výsledkov vo výchove a vzdelávaní detí. Predmetom činnosti sú aj aktivity zamerané na šport a telovýchovu.

Identifikačné údaje:
Názov: DETSKÉ CENTRUM, s.r.o.
Sídlo: Bebravská 2, 821 07 Bratislava
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 44 284 675
DIČ: 2022704662
 
Prevádzka:
Súkromná materská škola Kvietok
Blumentálska 16
811 07 Bratislava
 
Prevádzka:
Detské centrum Kvietok ( zariadenie pre deti do 3 rokov veku dieťaťa )
Blumentálska 16
811 07 Bratislava
 
Školné:
Číslo účtu: 2700478637 / 8330
IBAN: SK2783300000002700478637
SWIFT: FIOZSKBAXXX
 
Stravná jednotka:
Číslo účtu: 2400478635 / 8330
IBAN: SK4683300000002400478635
SWIFT: FIOZSKBAXXX